คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าชมทัวร์เสมือนจริง

พระเจดีย์ธัมเมกขสถูป

              พระเจดีย์ธัมเมกขสถูป หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พระเจดีย์แสดงปฐมเทศนา เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 22 เดือนมกราคม พุทธศักราช 2544 และได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 27 เดือนเมษายน พุทธศักราช 2544 โดยมีพระเดชพระคุณ พระสุธรรมคณาจารย์ เป็นประธานสงฆ์ จากนั้นลงมือสร้างมาเรื่อยๆ โดยตัวเจดีย์มีความกว้างของฐาน 23 เมตร ความกว้างของตัวสถูปเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 เมตร และสูง 15 เมตร ภายในตัวสถูปเป็นห้องโถงใหญ่ มีพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 รอบผนังเป็นซุ้มประกอบลวดลายสวยงาม ประดิษฐานด้วยพระอสีติ มหาสาวก 14 องค์ บนฝ้าเพดานปั้นเป็นรูปธรรมจักรขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วยลวดลายไทย บริเวณรอบนอกถัดจากระเบียงลูกกรงออกไปราว 6 เมตร เป็นรูปปั้นธรรมจักรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.50 เมตร และกวางใหญ่คู่หนึ่งพร้อมด้วยหัวเสาของพระเจ้าอโศก คือ หัวสิงค์ 4 หัว แกะสลักจากหินทรายภูเขา สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 16 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2545 ใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 1 ปีเศษ สิ้นงบประมาณในการก่อสร้าง ประมาณ 2,856,750 บาท