พระเจดีย์สิริมหามายา

              พระเจดีย์สิริมหามายา หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พระเจดีย์ประสูติ เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 20 เดือนเมษายน พุทธศักราช 2540 และได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 27 เดือนเมษายน พุทธศักราช 2540 โดยคุณไพศาล ปันทวังกูร เป็นประธาน ซึ่งมีการออกแบบเป็นเจดีย์สถูปทรงกลม และได้ทำการก่อสร้างมาเรื่อยๆ ความกว้างฐานเส้นผ่าศูนย์กลาง 13 เมตร ความกว้างของเจดีย์เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 เมตร และสูง 17 เมตร ภายในเป็นห้องโถงใหญ่ มีรูปหล่อพระนางสิริมหามายาเทวีประดิษฐาน ปางยืนประสูติพระโพธิสัตว์ราชโอรส หล่อด้วยทองเหลืองเท่าองค์จริง ด้านหลังรูปหล่อเขียนเป็นภาพวิวทิวทัศน์ภูเขาด้วยสีน้ำ บนฝ้าเพดานปั้นเป็นรูปพระธรรมจักรขนาดใหญ่ มีลายไทยล้อมรอบทาด้วยสีทองเหลือง บนยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหลายพันองค์ โดยมีพระสุธรรมคณาจารย์เป็นประธาน เมื่อวันที่ 27 เดือนเมษายน พุทธศักราช 2542 ด้านหน้าของเจดีย์ มีเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราชจำลองเท่าของจริง บริเวณรอบเจดีย์ปลูกไม้สาระ ใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 1 ปีเศษ สิ้นงบประมาณการก่อสร้าง 1,239,078 บาท