จุดชมวิวผาดงก่อ

        จุดชมวิวผาดงก่อ ตั้งอยู่บนยอดภูผาเหล็ก เป็นจุดที่สูงที่สุด มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 622 เมตร เป็นจุดที่มองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ชัดเจน และสวยงาม