พระเจดีย์วิหารปรินิพพาน

              พระเจดีย์วิหารปรินิพพาน เริ่มต้นก่อสร้างเมื่อวันที่ 11 เดือนมกราคม พุทธศักราช 2545 และได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 27 เดือนเมษายน พุทธศักราช 2545 โดยมีพระเดชพระคุณ พระเทพญาณวิศิษฐ์ เจ้าอาวาสพระราม 9 กรุงเทพมหานคร เป็นประธานสงฆ์ และคุณเสริม เหวียนระวี พร้อมครอบครัวเป็นเจ้าภาพ จากนั้นได้ทำการก่อสร้างมาเรื่อยๆ โดยมีความกว้าง 18 เมตร ยาว 24 เมตร และสูง 13 เมตร พระพุทธรูปปางปรินิพพานยาวประมาณ 7 เมตร ส่วนตัวพระวิหารและองค์เจดีย์ด้านหลัง กว้าง 18 เมตร ยาว 24 เมตร องค์พระเจดีย์สูง 13 เมตร พื้นล่างสูง 3 เมตร ในส่วนของวัดเป็นฐานโล่ง สามารถอำนวยประโยชน์ในการใช้สอยตามเอนกประสงค์ มีพิธีถวายวันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2545 โดยมีพระเดชพระคุณ พระพรหมมุนี วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นองค์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุในองค์พระปรินิพพาน ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 เดือนเมษายน พุทธศักราช 2546 ใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 2 ปี สิ้นงบประมาณก่อสร้าง 6,404,157 บาท