สัญลักษณ์สถานการเสด็จฯ

              สัญลักษณ์สถานการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เมื่อวันที่ 13 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2518 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินฯ เพื่อทรงเยี่ยมและนมัสการ พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร เป็นการส่วนพระองค์ที่ถ้ำพวง และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สร้างศาลาพระราชทานและกุฎีบนถ้ำพวง เมื่อวันที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาถ้ำพวง เพื่อทรงเปิดเจดีย์พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารพระอุดมสังวรวิสุทธิเถร