เจดีย์พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร

              เจดีย์พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร พระครูอุดมญาณโสภณ เป็นผู้ดำริและผู้นำในการก่อสร้าง รูปแบบเจดีย์มีลักษณะคล้ายกับพิพิธภัณฑ์อัฐบริขาลพระอุดมสังวรวิสุทธิเถร ประกอบด้วย 2 ชั้น มีบันไดขึ้นไปที่ตัวอาคารเจดีย์ทั้ง 4 ด้าน มีซุ้มประตูทางเข้า 3 ทาง ชั้น 2 ของเจดีย์มีรูปเหมือนของท่านประดิษฐาน สมโภชพระเจดีย์เมื่อวันที่ 25-27 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2554 และที่แห่งนี้เคยเป็นสถานที่พระราชเพลิงศพ พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร