หอส่องดาว

              หอส่องดาว สร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดชมวิว มีความสูงระดับใกล้เคียงกับจุดชมวิวผาดงก่อ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างปี พุทธศักราช 2537 โดย ส.ส. วิรัตน์ ตยางคนนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร