พิพิธภัณฑ์อัฐบริขาล

              พิพิธภัณฑ์อัฐบริขาลพระอุดมสังวรวิสุทธิเถร รูปแบบพิพิธภัณฑ์มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นอาคารจัตุรมุข 2 ชั้น หลังคารูปทรงเจดีย์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ฐาน อาคาร และยอด ส่วนฐานทำเป็นฐานชั้นเดียว ยกพื้นสูง ทำเป็นห้องโถงสำหรับเป็นห้องประชุมและอบรมปฏิบัติธรรม ผนังห้องมีภาพเขียนเล่าประวัติพระอาจารย์วัน อุตฺตฺโม มีบันไดขึ้นไปที่ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ทั้ง 4 ด้าน มีซุ้มประตูทางเข้า 3 ทาง คือ ด้านทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และทิศใต้ ผนังด้านทิศเหนือมีรูปเหมือนของท่านประดิษฐาน ด้านหน้ามีอัฐิธาตุตามผนังจัดแสดงเครื่องอัฐบริขาร ส่วนยอดทำเป็นหลังคายอดเจดีย์ ดอกบัวกลมที่เหนือจากยอดทำเป็นพุ่มประดับ เมื่อวันที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินมาถ้ำพวง เพื่อทรงเปิดเจดีย์พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารพระอุดมสังวรวิสุทธิเถร