หน้าผาดงก่อ
   
ผาดงก่ออยู่บนภูผาเหล็ก สูงกว่าระดับน้ำทะเล 700 เมตร