กำหนดการสมโภชน์พระเจดีย์พระอาจารย์วัน อุตฺตโม

กำหนดการ
งานฉลองสมโภชเจดีย์พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร (หลวงปู่วัน   อุตฺตโม)  พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ    
                   พระบรมธาตุของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าและพระธาตุของพระอรหันตสาวก
               วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม    ตำบลปทุมวาปี   อำเภอส่องดาว   จังหวัดสกลนคร
วันที่  ๒๕ – ๒๖ – ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔

*************


วันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  แรม  ๗ ค่ำ เดือน  ๓  ปีเถาะ
เวลา ๐๗.๓๐ น.  พระสงฆ์รับบิณฑบาตบริเวณรอบองค์เจดีย์
เวลา ๐๘.๓๐ น.  ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา ๐๙.๓๐ น.   ลงทะเบียนผู้ที่จะบวช ชี - พราหมณ์
เวลา ๑๒.๐๐ น.  บวชคณะชี - พราหมณ์
เวลา ๑๓.๐๐ น.   ขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุเคลื่อนขบวนออกจากที่ว่าการอำเภอส่องดาว
เวลา ๑๔.๐๐ น.   คณะขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุถึงอนุสาวรีย์พระเวสสันดรและขบวนแห่เดินเท้าไปสู่
เจดีย์และอัญเชิญมณฑปพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานไว้บริเวณที่จัดรับรองไว้เพื่อ
ให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชา
เวลา ๑๙.๐๐ น.   คณะพระสงฆ์   ผู้บวชเนกขัมมะและพุทธศาสนิกชนไปรวมกันที่บริเวณเจดีย์เพื่อไหว้พระ
เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๒๐.๐๐ น.   พระเถราจารย์แสดงพระธรรมเทศนา อบรมจิตภาวนา ปฎิบัติธรรมจนถึงเวลาอันสมควร


วันเสาร์ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  แรม  ๘ ค่ำ เดือน  ๓  ปีเถาะ
เวลา ๐๔.๐๐ น.   ทำวัตรเช้าอบรมจิตภาวนารับรุ่งอรุณ
เวลา ๐๗.๓๐ น.   พระสงฆ์รับบิณฑบาตบริเวณรอบองค์เจดีย์
เวลา ๐๘.๓๐ น.   ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา ๑๐.๐๐ น.    อบรมจิตภาวนา  ปฎิบัติธรรม
เวลา ๑๓.๐๐ น.   กล่าวคำอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
เวลา ๑๔.๕๐ น.  รำบูชาพระบรมสารีริกธาตุ  จากโรงเรียนสว่างแดนดิน
เวลา ๑๕.๑๙ น.   สมเด็จพระวันรัตอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นบรรจุยอดองค์เจดีย์  พร้อมคณะสงฆ์และ
พุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่มาร่วมงาน พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญชัยมงคลคาถา  (พนักงาน  ลั่นฆ้อง กลอง  ระฆัง)
เวลา ๑๖.๐๐ น.   พิธีเปิดป้ายเจดีย์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญชัยมงคลคาถา  (พนักงาน  ลั่นฆ้อง กลอง  ระฆัง)
เวลา  ๑๙.๐๐ น.   แสดงพระธรรมเทศนา  อบรมจิตภาวนา   ๑  ชั่วโมง
เวลา  ๒๐.๐๐ น.  พระสงฆ์ ๗๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์เจดีย์ (บนเจดีย์ชั้น ๒)
-ถวายเครื่องไทยธรรม  พระสงฆ์อนุโมทนา
เวลา  ๒๑.๐๙ น. สมเด็จพระวันรัตจุดเทียนชัย พระมหานาค สวดคาถาพุทธาภิเษก
(พนักงาน จุดพลุ  ปล่อยโคมไฟ จุดบั้งไฟ)
-ขออาราธนานิมนต์พระเถรานุเถระทุกรูปเมตตาเจริญจิตภาวนาเพื่อเป็นสิริมงคลตามสมควร
- คณะสงฆ์ ผู้บวชเนกขัมมะ สวดลักขีไปจนถึงเวลาดับเทียนชัย
วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  แรม  ๙ ค่ำ เดือน  ๓  ปีเถาะ
เวลา  ๐๔.๐๙  น.  ดับเทียนชัย
เวลา  ๐๔.๓๐ น.  ทำวัตรเช้า  อบรมจิตภาวนา  ปฏิบัติธรรมรับรุ่งอรุณ  คณะ  ชี  พรามหมณ์ลาสิกขา
เวลา ๐๗.๓๐ น.   พระสงฆ์รับบิณฑบาตบริเวณรอบองค์เจดีย์
เวลา ๐๘.๓๐ น.   ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ

*****  เสร็จพิธี *****

คณะกรรมการจัดงานวัดถ้ำอภัยดำรงธรรม