รัตนตรัยเจดีย์ 2562
   
สำหรับบรรจุพระคัมภีร์ ใบลาน พระไตรปิฎก