ขอเชิญสดับนิทานชาดก

ลำดับ
เรื่อง
 
1
01 คิริมานันทสูตร ตอน1 ฟังที่นี่
2
02 คิริมานันทสูตร ตอน 2  
3
03 คิริมานันทสูตร ตอน 3  
4
04 คิริมานันทสูตร ตอน 4  
5
05 พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร (ตอน 1)  
6
06 พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร (ตอน 2)  
7
07 พระมหากัสสปะ (ผู้เลิศทางธุดงค์)  
8
08 พระมหาโมคคัลลานะ (ผู้เลิศทางฤทธิ์)  
9
09 พระราหุล (ผู้ใคร่ในการศึกษา)  
10
10 พระรัฐบาล (ผู้บวชด้วยศรัทธา)  
11
11 พระมหากัปปิลณะ (ผู้สละราชสมบัติ)  
12
12 พระมหากัจจายนะ (ภิกษุผู้เป็นที่รักของเทวดา)  
13
13 พระจักขุบาล  
14
14 พระติสสะ  
15
15 ภิกษุชาวโกสัมพี  
16
16 พระจุลกาล และ พระมหากาล  
17
17 อธิมุตตกะสามเณร  
18
18 พระองคุลีมาล (มาลัยแห่งนิ้วมือ) ตอน 1  
19
19 พระองคุลีมาล (มาลัยแห่งนิ้วมือ) ตอน 2  
20
20 พระองคุลีมาล (มาลัยแห่งนิ้วมือ) ตอน 3  
21
21 ผู้ได้นามว่าเป็นภิกษุ  
   
   
 

Webmaster: pramong2511@hotmail.com 0833389132

ร้านพอใจคอมพิวเตอร์
165 หมู่ 9 บ้านโนนสะอาด ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190
ออกแบบเว็บและจัดทำข้อมูลถวาย