งานวันอาสาฬหสักการะสังเวชนีย์ ฯ ที่ส่องดาว ณ วัดถ้ำพวง 2559

   
   
         
 
 
         
 
 
         
 
 
         
 
 
         
 
 
         
 
 
         
 
 
         
 
 
         
 
 
   
   
 
 
         
 
 
 
 

 

งานบุญประจำปีวัดถ้ำพวง 2552

         
4   5   6
         
1   7   8
         
         
9   2   3
         
10   11   12
         
13   14   15
         
16   17   18